Prva godina
puskice OET 1
puskice OET 2
puskice Osnovi elektronike
puskice Matematika 1
puskice Matematika 2
puskice Inženjerska matematika
puskice ORT 1
puskice ORT 2
puskice Programiranje 1
puskice Fizika
puskice Engleski 1
puskice Elektronika NRT i MET
puskice Internet servisi
puskice Osnovi menadžmenta
puskice Aplikativni softver
puskice Osnovi televizije
puskice Osnovi elektroenergetike
puskice Elektrotehnički materijali i komponente
puskice Marketing
puskice Sociologija
puskice Osnovi audiotehnike
puskice Arhitektura i orgranizacija računara 2
Druga godina
puskice Digitalna obrada signala
puskice Mikroračunari
puskice Upravljanje projektima
puskice Digitalne telekomunikacije
puskice Baze podataka
puskice Računarske mreže
puskice Digitalna Integrisana Elektronika
puskice Programiranje 2
puskice Objektno programiranje
puskice Elektronsko poslovanje 1
puskice Elektronsko poslovanje 2
puskice Trgovinsko pravo
puskice Montaža i servisiranje računara
puskice Internet tehnologije
puskice Kompjuterska animacija 1
puskice Digitalne multimedije 1
puskice Digitalne multimedije 2
puskice Analogna elektronika
puskice Telekomunikacije
puskice Elektromotorni pogoni
puskice Električne instalacije i osvetljenja
puskice Električne mašine 1
puskice Električne mašine 2
puskice Osnovi animacije
puskice Komunikologija
puskice Elementi elektroenergetskih sistema
puskice Upravljanje troškovima
puskice Elektrane i razvodna postrojenja
puskice Midi sistemi
puskice Mediji masovne komunikacje
puskice Web dizajn
puskice Studijska audiotehika
Treća godina
puskice Engleski 2
puskice Inteligentne računarske tehnologije
puskice Klijent server sistemi
puskice Operativni sistemi 1
puskice Operativni sistemi 2
puskice Internet programiranje 1
puskice Internet programiranje 2
puskice Protokoli u računarskim mrežama
puskice Sigurnost u računarskim mrežama
puskice Programabilna logička kola
puskice Tehnike vizuelnog programiranja
puskice Finansijski menadžment
puskice Održavanje elektroenergetskih uređaja
puskice Programiranje u jeziku JAVA
puskice Distribucija i prodaja električne energije
puskice Ozvučenje
puskice Poslovni software
puskice Računari i periferije
puskice Softversko inzenjerstvo
Ostalo
puskice Profesori
puskice Tutoriali
puskice Top 10
puskice Pravilnik
puskice Port skener
puskice Hash generator md5 sha1
puskice SEO Google rangiranje
puskice SEO Yahoo rangiranje
puskice SEO MSN rangiranje
puskice Web servis vremenska prognoza
puskice Web servis kursna lista
puskice Web servis kursna lista za sutra
puskice Linkovi

Tutorial baze podataka 1

Tutorial

1. Digitalna slika realnog dela sveta, koja je od značaja za informacioni sistem je
a) podatak
b) model-objekat
c) atribut
d) zapis
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

2. Za razliku od hijerarhijskog modela informacionog sistema, mrežni model dozvoljava
a) veze tipa 1 :N
b) veze tipa M:N
c) polimofiizam
d) formatno-matemaličku interpretaciju tabela
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

3. Kardinalnost relacije je
a) broj atributa koji ćine složen primarni ključ
b) skup dozvoljenih vrednosli pnmarnog ključa
c) broj dozvoljenih vrednosti primarnog ključa
d) broj n-torki jedne tabele kojl su u relaciji sa jednom n-torkom druge tabele
e)Ni jedan od ponuđenih odgovora

4. U SQL upitu
a) klauzula SELECT odgovara operatoru selekcije, klauzula HAVING operatoru projekcije, a klauzula GROUP BY operatoru spajanja
b) klauzula SELECT odgovara operatoru projekcije. klauzula WHERE operatoru selekcije, a klauzula GROUP BY operatoru spajanja
c) klauzula SELECT odgovara operatoru projekcije, klauzula WHERE operatoru selekcije, klauzula FROM operatoru spajanja
d) klauzula SELECT odgovara operatoru selekcije, klauzuta WHERE operatoru projekciie, a klauzula FROM operatoru spajanja
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

5. Data je tabela tabla sa atributom ime. Koji upit vraća spisak svih imena koja sadrže mala slova "a" i "b" ?
a) SELECT ime FROM tabl WHERE ime LIKE "%a%b%" OR ime LIKE "%b%a%";
b) SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE ""a?b?" OR ime LIKE "?b?a?";
c) SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE "%a%b%";
d) SELECT ime FROM tab WHERE ime LIKE '%b%a%";
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

6. Data je tabela radnik . Koji je upit od siedećih ispravan ?
a)SELECT brod, posao, count(*) FROM radnik GROUP BY brod, posao HAVING count(*)>1;
b) SELECT brod. count(*) FROM radnik GROUP BY posao HAVING count(*)>1;
c) SELECT posao, count(*) FROM radnik GROUP BY brod HAVING count(*)>1;
d) SELECT brod, count(*) FROM radnik GROUP BY brod. posao HAVING count(*)>1;
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

7. Pogled je
a) neimenovana virtuelna tabeta
b) virtuelna tabela sa imenom
c) neimenovana fizička tabela
d) fizička tabela sa imenom
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

8. Posmatraju se objekti RAČUN i STAVKA nekog računa. Za te objekte važi sledeće
a) RAČUN je čvrst objekat a STAVKA slab
b) RAČUN je slab objekat a STAVKA Čvrst
c) i RAČUN i STAVKA su slabi objekti
d) i RAČUN i STAVKA su čvrsti objekti
e) Ni jedan od ponuđenih odgovor

9. Slabi objekti koji identifikacijski zavise od nekog čvrstog objekta
a) nemaju primami ključ
b) imaju prost primarni ključ
c) imaju složen primarni ključ
d) mogu imati, ali ne moraju imati ni prost ni složen primarni ključ
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

10. Data je tabela GRAĐANIN . Atribut matbr predstavlja matični broj osobe, a matbr2 matični broj bračnog druga osobe koja je opisana u jednom zapisu. Između n-torki tabele GRAĐANIN postoje
a) unarne veze 1:1
b) binarne veze 1:1
c) unarne veze 1:N
d) unarne veze M:N
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

11. Date su tabele NASTAVNIK i PREDMET. Pod uslovom da jedan nastavnik može da predaje više predmeta, između zapisa ovih tabela ostvarene su
a) unarne veze tipa 1:N
b) unarne veze tipa 1:1
c) biname veze tipa 1:1
d) binarne veze tipa 1:N
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

12. Prilikom prevođenja E-R modela na retaconi oblik
a) svaki objekat i svaka veza postaju relacije
b) svi čvrsti objekti postaju relacije a slabi objekti i veze ne
c) svi objekti postaju relacije a svaka veza može ali ne mora da postane relacija
d) svi čvrsti objekti postaju relacije a slabi objekti i veze mogu ali ne moraju da postanu relacije
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

13. Priiikom prevođenja E-R modela. za biname veze važi sledeće
a) binarne veze tipa 1:1 i 1:N se iskazuju spoljnim kijučem a veze tipa M:N veznom tabelom
b) binarne veze tipa 1:1 se iskazuju spoljnim ključem a veze tipa L:N i M:N veznom tabelom
c) sve biname veze se iskazuju spoljnim ključem
d) sve uname veze se iskazuju veznom tabelom
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

14. Postupak dekompozicije tabeia s ciljem postizanja dobrih osobina relacionog modela i uklanjanja moguće pojave nekontrolisane redundanse je
a) diskretizacija
b) dekompozicija
c) normalizacija
a) projekcija
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

15. Anomalije pri upisu, brisanju i izmeni podataka javljaju se kao posledica
a) nekontrolisane redundanse
b) hortzontalne normalizacije
c) vertikalne normalizacije
d) prisustva veza reda većeg od 3
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

16. Ako svaki atribut koji nije ključni potpuno funkcionalno zavisi od primarnog ključa. relacija se naiazi u
a) prvoj normalnoj formi
b) drugoj normalnoj formi
c) trećoj normalnoj formi
d) četvrtoj normalnoj formi
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

17. Dovoljni i potrebni uslovi koje atribut mora da ispunjava da bi mogao biti kandidat za primami ključ su
a) jedinstvenost i nepromenljivost
b) nepromenljivost i raspoloživost
c) jedinstvenost i raspoloživost
d) jedinstvenost i minimalnost
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

18. lme relacije, vrednost primarnog ključa i ime atributa relacije jednoznačno identifikuju
a) zapis
b) skup zapisa
c) atomarni podatak
d) skup atomarnih podataka
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

19. Pravilo referencijalnog integriteta glasi
a) skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti nadskup skupa
vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 ne moraju biti različite
b) skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti podskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 ne moraju bitl razlicite
c) skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti nadskup skupa
vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 moraju biti različite
d) skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti podskup skupa vređnosti primarnog ključa relacije R2, pri čamu relacije R1 i R2 moraju biti raztičite
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

20. Prema Codd-u, pravila integriteta baze podataka defmišu se na sledećim mestima
a) referencijalni integritet u bazi podataka a integritet entiteta u aplikaciji
b) referencijaini integritet u aplikaciji a integritet entiteta u bazi podataka
c) i referencijalni integritet i integritet entiteta u aplikaciji
d) i referencijalni integritet i integritet entiteta u bazi podataka
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

21. U operatore pogodne za ažuriranje spadaju
a) selekcija, projekcija i dekartov proizvod
b) unija, presek i spajanje
c) selekcija, projekciia i spajanje
d) unija, presek i razlika ( INSERT, UPDATE. DELETE)
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

22. U operatore pogodne za izveštavanje spadaju
a) selekcija, projekcija i dekartov proizvod
b) unija, presek i spajanje
c) selekcija, projekcija i spajanje
d) unija, presek, razlika i dekartov proizvod
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

23. U naredbe za definisanje podataka (Data Definition Statements) spadaju
a) create table, create view, begin transaction
b) create table, drop view, commit work
c) grant, revoke, roflback work
d) create vlew, create lndex, create table
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

24. U naredbe za rukovanje podacima (Data Manipulation Statements) spadaju
a) insert, select, delete, update
b) insert, select, grant, revoke
c) insert, select, alter table, drop table
d) grant, revoke, alter table, drop table
e) jedan od ponuđenih odgovora

25. lndeksi omogučavaju
a) sekvencijalni pristup podacima u tabeli isključivo putem primarnog ključa
b) sekvencijalni pristup podacima u tabeli putem atributa koji su indeksirani
c) direktan pristup podacima u tabeli isključivo putem pnmarnog ključa
d) direktan pristup podacima u tabeh putem atributa koji su indeksirani
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

26. Opšti oblik select upita giasi
a) SELECT lista atributa 1 FROM lista relacija HAVING lista uslova 1 GROUP BY lista atributa 2 WHERE lista uslova 2 ORDER BY lista atributa 3
b) SELECT lista atributa 1 FROM lista relacija WHERE lista uslova 1 GROUP BY lista atributa 2 HAVING lista uslova 2 ORDER BY lista atributa 3
c) SELECT lista atributa 1 FROM lista relacija WHERE lista uslova 1 ORDER BY lista atributa2 GROUP BY lista atributa 3 HAVING lista uslova 2
d) SELECT lista atributa i FROM lista relacija HAVING lista uslova 1 ORDER
BY lista atributa GROUP BY lista atributa 3 WHERE lista uslova 2
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

27. Višestruke zapise, u tabeli koju select upit vraća kao odgovor eliminišemo klauzulom
a) UNION
b) ALL
c) DISTINCT
d) UNLIKE
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

28. Relacija se nalazi u trećoj normalnoj formi
a) Ako neključni atributi u tabeli nisu ni funkcionalno ni tranzitivno zavisni od ključnih atributa
b) Ako su svi neključni atributi u tabeli i funkcionalno i tranzitivno zavisni od ključnih atributa

c) Ako svi neključni atributi u tabeli nisu međusoono funkcionalno zavisni d) Ako su svi neključni atributi u tabeii međusobno tranzitivno zavisni
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

29. Relacija sa dekomponuje bez opasnosti gubitka funkcionalnih zavisnosti samo ako
a) se dekompozicija vrši prema tranzitivnoj zavisnosti koja potiče od kandidata ključa
b) se dekompozicija vrši prema tranzitivnoj zavisnosti koja ne potiće od kandidata ključa
c) se dekompozicija vrši prema funkcionalnoj zavisnosti koja potiče od kandidata ključa
d) se dekompozicija vrši prema funkcionalnoj zavtsnosti koja ne potiče od kandidata ključa
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

30. Date su tabele :
radnik sa 1000 zapisa i odeljenje sa 100 zapisa. SOL upit: SELECT ime, imeod FROM radnik, odeljenje WHERE radnik.brod = odeljenje.brod AND radnik.ime LIKE "A%" vrši operaciju selekcije nad
a) 100 zapisa
b) 1000 zapisa
c) 1100 zapisa
d) 100000 zapisa
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

31. U SQL upitu obavezne su klauzule
a) SELECT, FROM i WHERE
b) SELECT, FROM i HAVING
c) SELECT i FROM
d) SELECT i WHERE
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

32. Data je tabela radnik
Koji od ponuđenih upita vrši povećanje plate od 15% svim radnicima ?
a) UPDATE radnik INSERT 1.15*plata INTO plata;
b) UPADATE radnik (idbr. plata) SELECT idbr, plata*1.15 FROM radnik;
c) UPDATE radnik SET plata = plata*1.15;
d) UPDATE radnik INSERT 0.15*plata INTO plata;
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

33. TABELA R2 <šifra_proizvoda, naziv proizvoda> se nalaze u
a) prvoj normalnoj form
b) drugoj normalnoj formi
c) trećoj normalnoj formi
d) četvrtoj normalnoj formi
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

34. Date su tabele:
radnik i odeljenje
Atributi ime i imeod ne mogu uzeti NULL vrednosti.
Koji upit kreira pogled koji se može koristiti za unos novih podataka ?
d) CREATE VIEW pogled4 AS
SELECT brod, imeod
FROM radnik;
35. Ukoliko dve relacije nemaju ni jedan isti atribut, onda se one
a) mogu spajati prirodnim spajanjem
b) mogu spajati spoljnim spajanjem
c) mogu spajati spajanjem po nejednakosti
d) ne mogu spajati
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

36. Da bi relacije bile union-kompatibilne moraju biti ispunjeni sledeći usiovi
a) identična kardinalnost i ekvivalentan skup atributa
b) ekvivalentan skup atributa pri čemu su istl atributi definisani nad istim domenom
c) identićna kardinalnost pri čemu su isti atributi definisani nad istim domenom
d) postojanje veznih atributa
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

37. Posmatraju se objekti RAČUN i STAVKA nekog računa. Objekat STAVKA zavisi od objekta RAČUN
a) samo egzistencijalno
b) samo identifikacijski
c) egzistencijatno i identifikacijski
d) nezavisna je od objekta RAČUN
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

38. Slabi objekti koji egzistencijalno zavise od nekog čvrstog objekta
a) imaju prost primarni kliuč
b) imaju složen primami ključ
c) nemaju primarni ključ
d) mogu, all ne moraju imati složen primami ključ
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

39. Osobine primarnog ključa su
a) jedinstvenost i nepromenliivost
b) nepromenljivost i raspoloživost
c) jedmslvenost j raspotoživost
d) jedinstvenost, nepromenljivost i raspoloživost
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

40. Uslovi koje tabeta treba da ispuni da bi bila relacija su
a) svi redovi moraju biti jedinstveni, sve kolone moraju imati različita imena, a redosled kolona i redova nije bitan. Primarni ključ mora da postoji.
b) svi redovi moraju biti jedinstveni, sve kolone moraju imati različita imena, a redosied koionana i reaova nije bitan. U svakom polju se sme nalaziti samo jedan podatak.
c) svl redovi moraju biti jedinstveni, sve kolone moraju imati različita imena, a redosled kolonama i redova nije bitan. Primarni ključ mora da postoji. U svakom polju se sme nalazltl samo jedan podatak.
d) svi redovi moraju biti jedinstveni, a sve kolone moraju imati različita imena. Primarni ključ mora da postoji. U svakom polju se sme nalaziti samo jedan podatak.
e) Ni jedan od ponuđenih odgovora

41. Entitet je deo realnog sveta opisan ograničenim brojem atributa. Po svojoj prirodi može biti: deo okruženja, apstraktni pojam, događaj, asocijacija.

42. Atribut je jedno od svojstva entiteta(objekta). Atribut je ono svojstvo objekta koje se opisuje jednim podatkom.Atribut mora biti izabran tako da se može i mora opisati samo jednim elementamim (atomarnim podatkom).

43. Domen je skup svih vrednosti koje primarni ključ može da poprimi.

44. Kardinalnost relacije je broj atributa relacije.

45. Kardinatnost relacije je broj n-torki jedne tabele koje su u relaciji sa jednom n-torkom druge tabele.

46. Slabi objekti koji identifikacijski zavise od nekog čvrstog objekta imaju složen primarni kijuč.

47. Slabi objekti koji egzistencijalno zavise od nekog čvrstog objekta mogu, ali ne moraju imati složen primarni ključ.

48. Spoljni ili strani ključje atribut koji u drugij relaciji ima ulogu primarnog ključa. Uloga spoljnih ključeva je prvenstveno u uspostavljanju veza između tabela.

49. Rezultat operacije selekcije nad nakom relacijom R je izdvajanje iz relacije R samo onih n-torki koje zadovoljavaju dati kriterijum koji je logički definisan.

50. Rezultat projekcije neke relacije R je podsup izabranih atributa relacija R sa svim njenim n-torkama.

51. Ako svaki atribut koji nije ključni potpuno funkcionalno zavisi od primarnog ključa, relacija se nalazi u drugoj normalnoj formi.

52. Ako neključni atributi u tabeli nisu ni funkcionalno ni tranzitivno zavisni od ključnih atributa relacija se nalazi u trećoj normalnoj formi.

53. Naredbe za definisanie podataka CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE INDEX, ATER TABLE, DROP TABLE. DROP VIEW.

54. Naredbe zaupravijanje bezbednošću podatakaGRANT, REVOKE, BEGIN TRANSACTION, COMMIT WORK, ROLLBACK WORK.

55. Naredbe za rukovanje podacima: INSERT, SELECT, DELETE, UPDATE.

56. Brisanje podataka se može izvesti pojedinačno ili grupno komandom DELETE. Uvek se briše cela n-torka a ne samo pojedina vrednost nekog atributa.

57. Unija dve relacije (A i B) je nova relacija koje se sastoji od elemenata koji pripadaju relacljama A i B, obe relacije moraju imati iste atribute, isti atributi moraju biti definisani nad istim domenom.

58. Presek dve refacije (A i B) je nova relacija koja sadržl sve n-torke koje su zajedničke za obe relaclje.

59. Razlika dve relacije (A i B) je nova relacija koja ima iste atribute kao relacije A i B a telo se sastoji samo od onih n-torki koje se nalaze u relaciji A. a ne nalaze se u relaciji B.

60. INDEX-i SE IZBACUJU NAREDBOM DROP INDEX naziv indeksa.

61. Klauzula WHERE u izrazu upoređivanja je [argument1 operator uporađivanja argument2 ].

62. Kreiranje i korištenje pogleda VIEW [ CREATE VIEW ime_pogleda[atribut1. atribut2...]].

63. Ako je korisnik dobio od vlasnika i opciju WlTH GRANT onda on može davati drugim korisnicima prava korištenja tabele ali samo ista ili manja od onih koje je on dobio od vlasnika.

64. lntegritet entlteta - nijedan atribut koji je primarni ključ ili deo primanog ključa neke bazne relaclje ne može da uzme NULL vrednost.

65. Podatak je iskaz definisan jednom prostom izjavnom rečenicom.

66. lnformacija je novi podatak koji poseduje neku relevantnu novinu, neko novo saznanje, a rezultat je obrade poznatih podataka.

67. REDUNDANCA je ponavljanje podataka u jednoj ili više tabela.

68. Pod DISTRIBUIRANOM BAZOM podataka smatra se danas svaki informacioni sistem koji radi u računarskoj mreži, i koji ima više od 2 dislocirana računara sa dislociranim tabelama.

69. KARDINALNOST VEZE se odnosi na brojnost elemenata partitivnog skupa u koji se preslikava jedan elemenat skupa originala. Za svako preslikavanje definiše se miminalna i maksimalna kardinalnost. MINIMALNA I MAKSIMALNA KARDINALNOST jednog preslokavanja određuje se identifikacijom minimalne i maksimalne vrednosti podskupa u koji se može preslikati neki, bilo koji elemenat skupa originala.

70. NAVESTI VRSTE OBJEKATA: dele se na čvrste i slabe. ČVRSTI OBJEKTI u punom smislu te reči smatra se onaj entitet koji se može potuno definisati jednim primarnim ključem i nizom atributa. SLABI OBJEKTI na neki način egzestancijalno zavise od jednog ili više čvrstih objekata.

71. NULL VREDNOSTI su jedno od najvećih novina koje su donele relacione baze podataka, to je mogućnost prikazivanja nepostojećeg podatka čija je vrednost nedefinisana

72. BAZNE TABELE se još nazivaju i fizičke tabele, jer one postoje na memorijskom mediju računara-disku, a IZVEDENE RELACIJE se mogu dobiti iz baznih relacija operacijama koje se definišu nad baznim tabelama.

73. DATOTEKA JE skup zapisa koji odgovara jednom prostoru objekata, pa prema tome važi sledeće: Jednom prostoru objekata odgovara jedna datoteka broj zapisa u datoteci jednak je broju datoteka u prostoru broj elementarnih obeležja objekata jednak je broju polja u zapisu

74. PRIMARNI KLJUČ je atribut, ponekad skup kombinovanih atributa, čija vrednost jednoznačno određuje samo jednu n-torku, samo jedan slog u tabeli, što znači da jednoznačno izdvaja samo jedan red u njoj U jednoj tabeli ne smeju postojati dve različite n-torke sa istom vrednošću primamog ključa. Ukoliko ne postoji ni jedan atribut koji zadovoljava uslove za ključni atribut, kljuć se mora kreirati kombinacijom dva ili više atributa.

75.VEZNI OBJEKTI ILI VEZE iskazuju naćin međusobne povezanosti objekata.

76. PREVOĐENJE E-R modela na relacioni oblik Svaki objekat iz E-R modela postaje relacija Svaka veza može, ali ne mora da postane relaclja Ime objekta postaje ime relacije Karkteristike objekata postaju njegovl atributi Identifikatori objekata postaju ključevl relacija

Vazno !

Ovim putem se izvinjavam za greške koje su možda slučajno promakle kao i za stopostotnu ispravnost teksta.
Pedja

Nazad na početak


VIŠER Vesti

[ 12.07.2013, 15.14 ] Odobrene teme diplomskih radova (NV:08.07.2013.) Link

[ 12.07.2013, 07.58 ] Stipendije i krediti za mesec jun Link

[ 11.07.2013, 11.42 ] Naknadna odbrana vežbi iz Baza podataka pred semptembarski ispitni rok Link

[ 05.07.2013, 12.56 ] Odobrene teme diplomskih radova (NV:03.07.2013.) Link

[ 04.07.2013, 20.12 ] SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE-Rezultati drugog kolokvijuma Link

[ 04.07.2013, 16.23 ] SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE_Rešenja zadataka_drugi kolokvijum Link

[ 03.07.2013, 11.51 ] Naknadna odbrana vežbi iz Mikroračunara - Septembar 2013 Link

[ 03.07.2013, 11.45 ] Stručna praksa (smer NRT) - Septembarski ispitni rok Link

[ 03.07.2013, 11.35 ] Stručna praksa - Smer NRT Link

[ 02.07.2013, 09.32 ] Memorijski sistemi - Rezultati predispitnih obaveza Link


Puskice i skripte VISER
SEO Optimizacija sajta | Menjačnica | Žute strane
Aluminijumska stolarija | Alu stolarija
Rent a car Beograd